[personal profile] vcartes
В Росії відбувається природний для авторитарної системи процес - рух в бік демократії. Москва і декілька міст, які знаходяться в полі впливу Москви, знаходяться на тій точці соціально-політичної траєкторії, яку ми пройшли в 2000-му. Саме: визріло невдоволення від способу і якості управління, хоча авторитарний формат управління поки що не викликає заперечень. Причому невдоволення охоплює різні класи населення.

Колись і у нас таке було: "записи Мельниченка", "Україна без Кучми" і харизматичний лідер Юлія Тимошенко. Публіка, що не вийшла з пострадянського патерналізму, шукала способу вплинути на управляючу верхівку щоб та зробила життя публіки більш пристойним в усіх сенсах.

Такі ж процеси і настрої розгортаються в Московії. У нас вбивають Чорновола, у них - Нємцова. У нас харизмат Тимошенко, у них харизмат Навальний. У нас починають (в 2000-му) боротьбу з корупцією на вищих щаблях влади і у них пішов той самий процес.

Тобто, в соціальному розвитку ми відірвались на 15-20 років вперед. Відстань між нами в подальших змаганнях залежатиме від якостей наших і їхніх нових поколінь. Сподіваюсь, що наші нові покоління проходять зараз правильне навчання. Проголошення переходу до демократії можна очікувати впродовж наступного десятиліття (до 2030).

В Московії навряд чи кремлівська гвардія зупиниться перед кривавим придушенням можливих "майданів". А високі рейтинги Сталіна і Путіна свідчать про віковічний патерналізм населення РІ. Отже там, скоріше за все, процес буде дуже затяжним, навіть в Московії, не кажучи вже про зачухані провінції.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vcartes

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 789
1011 1213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 09:47 am
Powered by Dreamwidth Studios